مدارک مورد نیاز برای دریافت کد فروشندگی

مدارک مورد نیاز برای دریافت کد فروشندگی


متقاضیان حقوقی:

1) تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس شرکت

2) تصویر روزنامه رسمی – آگهی تغییرات

3) تصویر اساسنامه

4) کپی شناسنامه و کارت ملی اعضای هیات مدیره

5) امضاء و مهر تمامی صفحات قوانین استفاده از اپلیکیشن تموک توسط سهامداران و صاحبین امضاء شرکت

6) تکمیل فرم درخواست کد فروشندگی در تموک با امضاء مدیرعامل و مهر رسمی شرکت

متقاضیان حقیقی:

1) تصویر جواز کسب مرتبط با زمینه فعالیت فروشندگی متقاضی در تموک

2) تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی

3) گواهی امضاء و اثر انگشت از دفاتر اسناد رسمی

4) امضاء و اثر انگشت تمامی صفحات قوانین استفاده از اپلیکیشن تموک توسط متقاضی

5) تکمیل فرم درخواست کد فروشندگی در تموک به همراه امضاء و اثر انگشت متقاضی


بازار 24 ساعته
پیگیری کالا
هزینه پایین
دسترسی آسان